Mechanika (od greckiego mechané ‘maszyna’) ma niżej opisane znaczenia.

Technika

Fizyka

W fizyce jest to dział opisujący ruch i odkształcenie ciał materialnych lub ich części na skutek ich wzajemnych oddziaływań oraz badający stan ich równowagi.

Podział

Wyróżnia się:

 • ze względu na prędkość poruszających się ciał
  • mechanikę klasyczna (zwana czasem mechaniką nierelatywistyczną)- dotyczy ciał poruszających się z małymi prędkościami w stosunku do prędkości światła w próżni
  • mechanikę relatywistyczną – dotyczy ciał poruszających się z dowolnie dużymi prędkościami, nawet bliskimi prędkości światła w próżni (mechanika ta jest częścią teorii względności).
 • ze względu na skalę badanych zjawisk:
  • mechanikę klasyczną – zajmującą się badaniem ruchu ciał materialnych w skali makroskopowej.
  • mechanikę kwantową – zajmującą się badaniem ruchu ciał materialnych w skali mikroskopowej (w skali cząsteczkowej, atomowej, jądrowej itd.).
 • ze względu na problematykę rozwiązywanych zagadnień
  • kinematykę zajmującą się badaniem ruchu ciał bez uwzględnienia działających sił, mas ciał i warunków ruchu.
  • dynamikę zajmującą się ruchem i równowagą ciał materialnych pod wpływem działających na nie sił, w której wyróżnia się:
   • kinetykę zajmującą się badaniem ruchu z wykluczeniem stanów równowagi
   • statykę zajmującą się stanami równowagi
 • ze względu na właściwości badanych obiektów:
  • mechanikę punktu materialnego
  • mechanikę układu punktów materialnych
  • mechanikę bryły sztywnej
  • mechanikę ośrodków ciągłych, w której wyróżnia się:
   • mechanikę płynów, czyli mechanikę cieczy i gazów
   • mechanikę ciał stałych: odkształcalnych sprężyście i odkształcalnych plastycznie.
 • ze względu na sposób podejścia do rozważanych zagadnień:

W zależności od przedmiotu badania można także wyodrębnić różne mechaniki specjalistyczne, na przykład: akustyka, mechanika nieba, mechanika gruntów itp.

Podstawowe pojęcia

Podstawowymi prawami mechaniki są zasada zachowania energii, zasada zachowania pędu i zasada zachowania momentu pędu.

Podstawowymi równaniami mechaniki są: równanie Newtona, równania Lagrange’a, równania Hamiltona, równanie Jacobiego-Hamiltona.

Wszystkie zjawiska w mechanice opisuje się z uwzględnieniem układu odniesienia. Położenie ciała względem układu odniesienia wyznacza zbiór liczb nazywanych współrzędnymi; liczba tych współrzędnych niezbędnych do jednoznacznego określenia położenia ciała nazywana jest liczbą stopni swobody tego układu współrzędnych.

 • Inercjalne układy odniesienia to takie, które podlegają zasadom dynamiki Newtona.
 • Nieinercjalne układy odniesienia to te, w których występują siły pozorne (siła odśrodkowa, siła Coriolisa).

Do rozwoju mechaniki przyczynili się między innymi: Arystoteles, Archimedes, Galileusz, Isaac Newton, Jean le Rond d’Alembert, Joseph Louis Lagrange, Carl Gustav Jakob Jacobi, William Rowan Hamilton, Daniel Bernoulli, Gaspard-Gustave Coriolis, Benoit Clapeyron, Leonhard Euler.

Gry

W grach używa się terminu mechanika gry do określenia zasad. Termin ten jest popularny zwłaszcza w grach fabularnych.

Zobacz też


Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Podziel się