Mniejszość etniczna (Lapończycy)

Mniejszość etnicznagrupa etniczna, która jest osiedlona na terytorium innej zbiorowości i wyróżnia się odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często także językiem i religią. Z jednej strony mniejszości etniczne zwykle starają się zachować swoją odrębność. Z drugiej strony zwykle podlegają procesom asymilacji kulturowej.

Mniejszość etniczna w odróżnieniu od mniejszości narodowej nie posiada i nigdy nie posiadała własnego państwa, które zgodnie z funkcjonalną teorią powstania państwa jest najwyższą formą rozwoju grupy społecznej.

Rodzaje mniejszości

Mniejszości można podzielić na:

  • zwarte – są to duże skupiska ludności, zamieszkujące z reguły od wielu pokoleń jeden obszar,
  • rozproszone – zamieszkujące miejsca od siebie oddalone. Grupę rozproszoną nazywamy diasporą.

Ochrona prawna mniejszości etnicznych

Prawo międzynarodowe gwarantuje przestrzeganie praw tych zbiorowości[1]. Ludność ta posiada obywatelstwo państwa zamieszkania ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale nie ma wyodrębnionego terytorium pod względem politycznym i administracyjnym.

Mniejszości etniczne w Europie

Mniejszości etniczne w Polsce

Prawo mniejszości etnicznych w Polsce gwarantuje konstytucja oraz Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym[2].

W Polsce wyróżniamy następujące mniejszości etniczne:

Do miana mniejszości etnicznych pretendują częściowo Ślązacy i Kaszubi.

Tendencje separatystyczne

Terytoria autonomiczne w ramach niepodległych państw z licznymi mniejszościami narodowymi i etnicznymi, często dążą do samodzielności poprzez różne formy separatyzmu:

Zobacz też

Przypisy

  1. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych w art. 27 W Państwach, w których istnieją mniejszości etniczne, religijne lub językowe, osoby należące do tych mniejszości nie mogą być pozbawione prawa do własnego życia kulturalnego, wyznawania i praktykowania własnej religii oraz posługiwania się własnym językiem wraz z innymi członkami danej grupy. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 47/135 Deklaracja w sprawie Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i Językowych z 18 grudnia 1992 w art. 1 Państwa będą chroniły w obrębie ich odnośnych terytoriów istnienie oraz tożsamość narodową lub etniczną, religijną i językową mniejszości, jak również zapewniały warunki służące wspieraniu takiej tożsamości.
  2. Treść ustawy na stronie MSWiA.

Bibliografia

Linki zewnętrzne

  • Mniejszości Narodowe i Etniczne Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Witaj

Uczę się języka hebrajskiego. Tutaj go sobie utrwalam.

Źródło

Zawartość tej strony pochodzi stąd.

Podziel się